Polityka Prywatności EURx Sp. z o.o.

data ostatniej aktualizacji: 3 grudnia 2018 roku

INFORMACJE WSTĘPNE

Aby korzystanie z usług EURx Sp. z o.o. było możliwe, musimy przetwarzać niektóre informacje, w tym Państwa dane osobowe. Do przetwarzania części z nich jesteśmy zobligowani na mocy przepisów prawa, w pozostałych przypadkach podanie ich jest dobrowolne.
Nie udostępniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych. Nie przekazujemy Państwa danych do krajów trzecich (z wyjątkiem adresu IP, w związku z mechanizmem Google reCAPTCHA). Nie prowadzimy profilowania naszych klientów.
Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem, w którym wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzone i przechowywane są Państwa dane osobowe i co się z nimi dzieje, kiedy korzystają Państwo z naszych usług.
Aby móc korzystać z usług EURx Sp. z o.o., należy zaakceptować niniejszą Politykę Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, prosimy o kontakt na adres rodo@eurx.com.pl

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z europejskimi przepisami prawnymi jako EURx Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej „EURx”), jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Można kontaktować się z nami poprzez e-mail pod adresem rodo@eurx.com.pl albo tradycyjną pocztą kierowaną na adres: EURx Sp. z. o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk.
Żeby chronić dane osobowe w efektywny sposób, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który odpowiada za nadzór, wdrożenie i realizację strategii ochrony danych osobowych i zapewnia zgodność naszego działania z przepisami.

2. CO REGULUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich świadczonych przez nas usług, począwszy od kontaktu z klientem w celach marketingowych, poprzez proces składania i realizacji zamówienia, sprzedaż produktu, po pomoc techniczną i obsługę procesu reklamacyjnego (dalej „usługi EURx”).
W szczególności, niniejsza Polityka Prywatności reguluje ochronę danych osobowych oraz innych danych nie będących danymi osobowymi, które pozyskujemy od Państwa w związku z korzystaniem z usług EURx (dane osobowe oznaczają informacje, które same w sobie lub w powiązaniu z innymi danymi, pozwalają zidentyfikować osobę np. imię i nazwisko w powiązaniu z adresem zamieszkania lub miejscem zatrudnienia - „art. 4 ust. 1 RODO – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, jeden bądź kilka szczególnych czynników określających: fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.”)
Szanujemy Państwa prawo do prywatności i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób i w zakresie zgodnym z przepisami prawa.

3. JAKIE DANE ZBIERAMY?

EURx może gromadzić niektóre spośród następujących informacji:

 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania, jeśli jesteś osobą prywatną lub nazwę, NIP i adres siedziby, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub kontaktujesz się z nami w imieniu przedsiębiorcy (np. pracodawcy);
 2. adres e-mail;
 3. numer telefonu;
 4. zakres Państwa zainteresowań badawczych;
 5. opinie o usługach EURx;
 6. dodatkowe informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszych usług za pośrednictwem elektronicznego systemu składania zamówień (online orders), w tym: nazwę i hasło użytkownika, data i godzina rejestracji oraz ostatniego logowania, zapisane przez użytkownika adresy dostaw i płatnika, zawartość koszyka, historia zamówień, adres IP z którego dokonano zamówienia, korespondencja użytkownika z EURx dotyczącą zamówienia, automatycznie generowane identyfikatory użytkownika i sesji.

Państwa dane w zakresie podstawowym (a-c) zbieramy w celu spełnienia ustawowych obowiązków, dotyczących udokumentowania procesu sprzedaży i prawidłowego wypełnienia łączącej nas umowy. W przypadku kontaktu z naszym działem pomocy technicznej lub w trakcie postępowania reklamacyjnego, możemy przetwarzać inne informacje niezbędne do udzielenia Państwu oczekiwanego wsparcia, takie jak nazwa i numer seryjny produktu, dane dotyczące faktury zakupu etc. W przypadku konkursów i akcji promocyjnych organizowanych przez EURx, możemy przetwarzać dodatkowo Państwa adres korespondencyjny i identyfikator sieci społecznościowych. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w elektronicznym systemie zamówień robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.
W celu korzystania z naszych usług, musimy przetwarzać dane wymienione powyżej. Jeśli Państwo nie wyrazicie zgody na przekazanie nam danych osobowych nie będziecie mogli korzystać z usług EURx.
Zbieramy informacje związane z Państwem poprzez pliki cookies. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod tym linkiem: https://eurx.com.pl/polityka-cookie

4. JAK POBIERANE SĄ PAŃSTWA DANE?

Pobieramy dane w następujący sposób:

 1. podczas korzystania przez Państwo z naszych usług on-line np. poprzez elektroniczny system składania zamówień;
 2. podczas zainicjowanego przez Państwa kontaktu z nami (np. poprzez przesłanie zapytania ofertowego, zapytania technicznego, prośby o informację produktową, wszczęcia procesu reklamacyjnego etc.);
 3. podczas kontaktu z Państwem zainicjowanego przez EURx (np. spotkania, wymiana korespondencji, rozmowa telefoniczna z doradcami naukowymi EURx etc.).

5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Przetwarzamy Państwa dane:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy (tj. w celu świadczenia Wam usług EURx, art. 6 ust. 1b RODO);
 2. w celu realizacji obowiązków prawnych (np. wystawiania i przechowywania faktur, rozpatrywania reklamacji, art. 6 ust. 1c RODO);
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów EURx (np. udzielenie pomocy technicznej, przygotowanie ofert, informacja o możliwych rabatach i promocjach, tworzenia analiz i zestawień na wewnętrze potrzeby, art. 6 ust. 1f RODO)
 4. w celu marketingowym, jeśli udzieliliście Państwo osobnej zgody (np. art. 6 ust. 1a RODO)

6. JAK OBCHODZIMY SIĘ Z PAŃSTWA DANYMI?

Gdzie je przechowujemy? Zgromadzone przez nas dane będą przechowywane na serwerach w Polsce. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by Państwa dane były skutecznie zabezpieczone przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Przykładamy olbrzymią wagę oraz podejmiemy stosowne środki, żeby zapewnić, że dane te będą przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.
Jak długo je przechowujemy? Co do zasady będziemy przechowywać dane dopóki będziecie Państwo korzystali z usług EURx. W niektórych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane w celu prawidłowego spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków np. podatkowych, rozliczeniowych, etc.
Jeżeli nie będziemy już potrzebować Państwa danych osobowych w celu świadczenia usług EURx dokonamy ich usunięcia, zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. dane powiązane z zakupem usługi EURx będziemy przechowywać przez minimum 5 lat w celu spełnienia celów podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych;
 2. jeżeli skontaktuje się Państwo z nami przed zakupem usługi EURx, zatrzymamy taką korespondencję tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia pomocy, a następnie na okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe;
 3. w celach marketingowych zatrzymamy dane tak długo, jak posiadać będziemy ważną zgodę. W przypadku wycofania przez Państwa zgody- usuniemy Państwa dane bez zbędnych opóźnień, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu otrzymania żądania wycofania zgody.

7. INNE SPRAWY

Prosimy mieć na uwadze, że podlegamy różnym przepisom i możemy być zobowiązani ujawnić Państwa dane osobowe zgodnie z żądaniem uprawnionych organów państwowych lub innymi wymogami prawnymi (stosownym organom państwowym np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub innym administratorom – np. kurierowi dostarczającemu Państwu zamówione produkty).
Jeśli kiedykolwiek dojdzie do reorganizacji, przejęć, itp., możemy przekazać Państwa dane osobowe podmiotowi trzeciemu, który będzie zobowiązany chronić Państwa dane osobowe przynajmniej w takim stopniu, jak EURx na podstawie niniejszej Polityki Prywatności.

8. JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo do sprostowania danych – poprawienie błędnych, niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych;
 2. prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – usunięcie danych przetwarzanych bez uzasadnionych podstaw prawnych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – ograniczenie przetwarzania wyłącznie do przechowywania;
 4. prawo dostępu do danych – uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, uzyskanie dostępu do kopii danych;
 5. prawo do przenoszenia danych – wskazanie innego administratora, któremu powinniśmy przekazać dane, jeśli jest to technicznie możliwe;
 6. prawo do sprzeciwu – w każdym przypadku możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 7. prawo do wycofania zgody – w każdej chwili mogą Państwo wycofać każdą zgodę uprzednio nam udzieloną.
  Z uprawnień tych można skorzystać wysyłając wiadomość na adres rodo@eurx.com.pl.
  Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane z naruszeniem przepisów prawa – macie Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy dokonywać zmian naszej polityki prywatności, jeżeli uznamy, że to konieczne, np. z przyczyn prawnych lub żeby odzwierciedlić faktyczne zmiany w EURx. W takim przypadku, udostępnimy zmienioną Politykę Prywatności w Internecie i wskażemy datę ostatniej aktualizacji. Po wprowadzeniu przez nas zmian w Polityce Prywatności staną się one prawnie wiążące po upływie 30 dni od momentu opublikowania ich w Internecie.