Lyse RBC buffer

nr kat. E0326

Roztwór lizujący erytrocyty do zestawu E3596.