RNase III (E.coli)

nr kat. E1340

RNaza III jest nukleazą zależną od metali dwuwartościowych, która tnie dwuniciowe RNA (dsRNA) na krótkie fragmenty dsRNA (13-30 zasad). Produkty powstające w wyniku działania RNaza III naśladują struktury siRNA,  wytwarzane przez enzym “Dicer” (5′-PO4, 3′-OH i wystający fragment 3 ‘dinukleotydu). Ta unikalna cecha umożliwia generowanie populacji RNA, które po transfekcji do komórek ssaków mogą indukować RNAi.