RNA Extracol

nr kat. E3700

Mieszanina fenolu i soli chaotropowych przeznaczona do izolacji całkowitego RNA z różnego rodzaju próbek.

Metoda opiera się na ekstrakcji wodnych roztworów kwasów nukleinowych za pomocą rozpuszczalników organicznych. Rozdzielenie kwasów nukleinowych między fazami jest zależne od pH. Przy pH 4-6 DNA znajduje się w fazie organicznej podczas, gdy RNA pozostaje w fazie wodnej. Fenol zwiększa efektywność oddzielania kwasów nukleinowych od związanych białek, denaturuje białka oraz inaktywuje RNazy. Próbka poddawana jest homogenizacji i lizie w roztworze RNA Extracol. Po dodaniu chloroformu lub 1-bromo-3-chloropropanu następuje rozdział mieszaniny na fazy: górną wodną (zawierającą RNA), interfazę (zawierająca DNA) oraz dolną organiczną (zawierającą DNA oraz białka). RNA jest wytrącane z warstwy wodnej za pomocą izopropanolu.