Bst DNA Polymerase (Large Fragment, exo-)

nr kat. E1078

Duży fragment termostabilnej Bst polimerazy DNA, pozbawiony aktywności egzonukleolitycznej, wykazujący aktywność “strand displacement”. Bst polimeraza DNA to umiarkowanie termostabilny enzym, izolowany z Bacillus stearothermophilus. Optimum temperaturowe, przy którym replikuje DNA wynosi 65oC. Enzym katalizuje reakcję polimeryzacji nukleotydów w kierunku 5’→3′ w obecności jonów magnezowych. Nie posiada aktywności egzonukleazy 5’→3′. Posiada szeroki zakres aktywności, może z powodzeniem zastępować polimerazy mezofilne, a także prowadzić syntezę DNA w podwyższonych temperaturach. Dlatego właśnie może być z powodzeniem stosowany do amplifikowania DNA z tzw. trudnych matryc, zawierających wielokrotne powtórzenia, regiony bogate w pary GC oraz problematyczne struktury drugorzędowe. Polimeraza jest  aktywna w różnych układach buforujących oraz przy zmiennym stężeniu jonów magnezowych. Idealnie nadaje się do przeprowadzania reakcji syntezy DNA wymagających wymiany nici DNA ang. strand displacement. Wykazuje aktywność odwrotnej transkryptazy. Może być z powodzeniem stosowana do przeprowadzania izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych.