GeneMAGNET Human and Animal Tissue DNA Purification Kit

nr kat. E3425

GeneMAGNET Human and Animal Tissue DNA Purification Kit jest przeznaczony do szybkiej izolacji całkowitego komórkowego DNA (genomowego i mitochondrialnego) z różnorodnych tkanek i płynów biologicznych. Oczyszczone DNA nie zawiera zanieczyszczeń m.in. takich jak: RNA, białka, lipidy, barwniki, detergenty, organiczne inhibitory enzymów, związki buforowe, sole, kationy dwuwartościowe.

W trakcie izolacji DNA próbka pochodzenia zwierzęcego lub ludzkiego poddana zostaje lizie proteolitycznej w obecności buforów stymulujących dezintegrację struktur tkanek i komórek. Proteinaza K całkowicie degraduje białka komórkowe, w tym białka wiążące DNA i nukleazy. DNA wiązane jest do złoża krzemionkowego na kuleczkach magnetycznych GeneMAGNET w obecności buforu wiążącego i etanolu. Zanieczyszczenia usuwane są z roztworu podczas trzech etapów płukań. Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną. Oczyszczony preparat DNA nadaje się do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.

Linia GeneMAGNET opiera się na użyciu pokrytych krzemionką paramagnetycznych kuleczek (Magnetic Beads) do oczyszczania DNA i RNA. W celu osiągnięcia wysokiej wydajności i czystości otrzymanych kwasów nukleinowych, opracowano wyspecjalizowane bufory wiążące i płuczące, projektowane pod kątem optymalnego wykorzystania właściwości nowych kuleczek magnetycznych.