GeneMAGNET Food DNA Purification Kit

nr kat. E3427

GeneMAGNET Food DNA Purification Kit jest przeznaczony do manualnej lub automatycznej izolacji DNA ze świeżej i przetworzonej żywności pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mieszanego, co umożliwia m.in.: identyfikację żywności zawierającej DNA z genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). Oczyszczone DNA nie zawiera zanieczyszczeń m.in. takich jak: białka, lipidy, barwniki, detergenty, organiczne inhibitory enzymów, związki buforowe, sole, kationy dwuwartościowe.

W trakcie izolacji DNA próbka zostaje dokładnie rozdrobniona, a następnie pozostałości struktur tkankowych i komórkowych solubilizowane poprzez lizę w specjalnym buforze, który zapewnia integralność i ilościowy odzysk DNA. Proteinaza K degraduje białka komórkowe, w tym białka wiążące DNA i nukleazy. Dodanie wyspecjalizowanego roztworu umożliwia precypitację organicznych i nieorganicznych substancji, m.in.: białek, pozostałości komórkowych, inhibitorów enzymatycznych. Następnie DNA zawarte w lizacie jest wiązane do kuleczek magnetycznych opłaszczonych krzemionką w obecności buforu zawierającego sole chaotropowe i etanolu. Zanieczyszczenia związane do złoża są skutecznie usuwane w trakcie trzech etapów płukania. Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną. Oczyszczony preparat DNA jest gotowy do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.

Linia GeneMAGNET opiera się na użyciu pokrytych krzemionką paramagnetycznych kuleczek (Magnetic Beads) do oczyszczania DNA i RNA. W celu osiągnięcia wysokiej wydajności i czystości otrzymanych kwasów nukleinowych, opracowano wyspecjalizowane bufory wiążące i płuczące, projektowane pod kątem optymalnego wykorzystania właściwości nowych kuleczek magnetycznych.