Quick Blood DNA Purification Kit

nr kat. E3565

GeneMATRIX Quick Blood DNA Purification Kit jest przeznaczony do szybkiej izolacji genomowego DNA z krwi świeżej i mrożonej, osocza, surowicy i innych płynów biologicznych. Zestaw umożliwia także izolację wirusowego DNA z próbek krwi. Oczyszczone DNA nie zawiera zanieczyszczeń m.in. takich jak: RNA, białka, lipidy, barwniki, detergenty, organiczne inhibitory enzymów, związki buforowe, sole, kationy dwuwartościowe.
Próbka krwi/płynu biologicznego poddawana jest lizie w obecności buforu zawierającego duże stężenia soli chaotropowych i proteinazy K. Proteinaza K całkowicie degraduje białka komórkowe, w tym białka wiążące DNA i nukleazy. Dodanie etanolu wytwarza odpowiednie warunki do selektywnego wiązania DNA do złoża GeneMATRIX. Podczas krótkiego wirowania następuje wiązanie DNA do złoża, natomiast niezwiązane zanieczyszczenia pozostają w wycieku z kolumny. Ich śladowe pozostałości są skutecznie usuwane ze złoża w trakcie dwóch etapów płukania. Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną. Oczyszczony preparat DNA jest gotowy do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.