Soil DNA Purification Kit

nr kat. E3570

GeneMATRIX Soil DNA Purification Kit jest przeznaczony do szybkiej izolacji DNA z gleby, osadu, kompostu, gnoju, itp. Oczyszczone DNA nie zawiera powszechnie występujących w środowisku naturalnym związków humusowych (silnych inhibitorów reakcji PCR) i może być bezpośrednio użyte do amplifikacji DNA metodą PCR z mikroorganizmów (bakterii, grzybów, pierwotniaków, glonów).
Próbkę ziemi umieszcza się w probówce zawierającej kulki szklane i specjalny bufor, które umożliwiają kompletne zawieszenie i lizę próbki. Liza mikroorganizmów następuje na skutek: 1. działania sił mechanicznych i podwyższonej temperatury towarzyszących wytrząsaniu kulek szklanych oraz 2. działania detergentu zawartego w buforze do lizy. Dodanie wyspecjalizowanego roztworu umożliwia precypitację pozostałości komórkowych, białek i związków humusowych. Następnie DNA zawarte w lizacie jest wiązane do minikolumny w obecności buforu zawierającego sole chaotropowe i etanolu. Zanieczyszczenia związane do złoża są skutecznie usuwane w trakcie dwóch etapów płukania. Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną. Oczyszczony preparat DNA jest gotowy do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.