Stool DNA Purification Kit

nr kat. E3575

GeneMATRIX Stool DNA Purification Kit jest przeznaczony do szybkiej izolacji całkowitego DNA ze świeżego lub zamrożonego kału. Oczyszczone DNA nie zawiera inhibitorów enzymatycznych (występujących w dużej ilości w kale) i może być bezpośrednio użyte do amplifikacji DNA metodą PCR.
Próbkę kału umieszcza się w probówce zawierającej kulki szklane i specjalny bufor, które umożliwiają kompletne zawieszenie i lizę próbki. Liza komórek ludzkich (zwierzęcych) i mikroorganizmów następuje na skutek: 1. działania podwyższonej temperatury, 2. działania sił mechanicznych towarzyszących wytrząsaniu kulek szklanych oraz 3. działania detergentu zawartego w buforze do lizy. Dodanie wyspecjalizowanego roztworu umożliwia precypitację pozostałości komórkowych, białek i inhibitorów enzymatycznych. Następnie DNA zawarte w lizacie jest wiązane do minikolumny w obecności buforu zawierającego sole chaotropowe i etanolu. Zanieczyszczenia związane do złoża są skutecznie usuwane w trakcie dwóch etapów płukania. Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną. Oczyszczony preparat DNA jest gotowy do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.