Universal Blood RNA Purification Kit

nr kat. E3594

GeneMATRIX Universal Blood RNA Purification Kit jest przeznaczony do szybkiej izolacji całkowitego RNA ze świeżej lub mrożonej krwi ludzkiej bądź zwierzęcej. Oczyszczone RNA nie zawiera zanieczyszczeń m.in. takich jak: DNA, białka, lipidy, barwniki, detergenty, organiczne inhibitory enzymów, związki buforowe, sole, kationy dwuwartościowe. Na wstępie lizie poddane zostają wszystkie morfotyczne składniki krwi. Na etapie tym krew może zostać zamrożona i przechowana gdyż specjalny skład buforu stabilizuje RNA i chroni przed działaniem RNaz. W trakcie dalszej izolacji RNA próbka poddana zostaje rozpuszczeniu w obecności buforów denaturujących, które dodatkowo inaktywują RNazy komórkowe. Następnie lizat jest wirowany w mini-kolumienkach o specjalnej konstrukcji, które rozdrabniają komórkowe DNA, redukują lepkość lizatu i wstępnie oczyszczają preparat usuwając fragmenty DNA. Dodanie etanolu wytwarza warunki do selektywnego wiązania RNA do membrany GeneMATRIX. Podczas krótkiego wirowania następuje wiązanie RNA do membrany, natomiast niezwiązane zanieczyszczenia pozostają w wycieku z kolumny. Ich śladowe pozostałości na membranie są skutecznie usuwane w trakcie dwóch etapów płukania. Elucję oczyszczonego RNA wykonuje się wodą redestylowaną, wolną od RNaz. Maksymalna wydajność procesu to ok. 100 µg RNA o dlugości powyżej 200 nt.Możliwe jest również oczyszczanie RNA o długości poniżej 200 nt; w takim wypadku wydajność stopniowo spada. Oczyszczony preparat RNA nadaje się do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.