Universal DNA/RNA/Protein Purification Kit

nr kat. E3597

GeneMATRIX DNA/RNA/Protein Purification Kit jest przeznaczony do szybkiej izolacji DNA genomowego, całkowitego komórkowego RNA oraz białek z jednej próbki, pochodzącej z różnorodnych źródeł.: tkanek zwierząt i ludzi, roślin, bakterii oraz drożdży. W trakcie izolacji próbka zostaje rozdrobniona i poddana lizie w obecności buforów denaturujących, które inaktywują RNazy, DNazy i proteazy komórkowe. Następnie lizat jest wirowany w mini-kolumienkach o specjalnej konstrukcji, które redukują lepkość lizatu i wiążą fragmenty DNA. Dodanie etanolu wytwarza warunki do selektywnego wiązania RNA do membrany GeneMATRIX. Podczas krótkiego wirowania następuje wiązanie RNA do membrany kolumienek wiążących RNA, natomiast niezwiązane zanieczyszczenia pozostają w wycieku z kolumny. Ich śladowe pozostałości na membranie są skutecznie usuwane w trakcie dwóch etapów płukania. Elucję oczyszczonego RNA wykonuje się wodą destylowaną, wolną od RNaz. Maksymalna wydajność procesu to ok. 100 µg RNA o dlugości powyżej 200 nt.Białka po wytrąceniu z przesączu są zawieszane w buforze PLB używanym w analizie SDS-PAGE (bufor Laemmli). Zestaw ten jest użytecznym narzędziem dla naukowców zainteresowanych badaniem genomu, proteomu i transkryptomu pochodzących z tej samej próbki.