Food-Extract DNA Purification Kit

nr kat. E3525

GeneMATRIX Food-Extract DNA Purification Kit jest przeznaczony do szybkiej izolacji DNA ze świeżej i przetworzonej żywności pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mieszanego, co umożliwia m.in.: identyfikację żywności zawierającej DNA z genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). Oczyszczone DNA nie zawiera zanieczyszczeń m.in. takich jak: białka, lipidy, barwniki, detergenty, organiczne inhibitory enzymów, związki buforowe, sole, kationy dwuwartościowe.
W trakcie izolacji DNA próbka zostaje dokładnie rozdrobniona, a następnie pozostałości struktur tkankowych i komórkowych są solubilizowane poprzez lizę w specjalnym buforze, który zapewnia integralność i ilościowy odzysk DNA. Proteinaza K degraduje białka komórkowe, w tym białka wiążące DNA i nukleazy. Dodanie wyspecjalizowanego roztworu umożliwia precypitację organicznych i nieorganicznych substancji, m.in.: białek, pozostałości komórkowych, inhibitorów enzymatycznych. Następnie DNA zawarte w lizacie jest wiązane do minikolumny w obecności buforu zawierającego sole chaotropowe i etanolu. Zanieczyszczenia związane do złoża są skutecznie usuwane w trakcie dwóch etapów płukania. Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną. Oczyszczony preparat DNA jest gotowy do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.