Swab-Extract DNA Purification Kit

nr kat. E3530

GeneMATRIX Swab-Extract DNA Purification Kit jest przeznaczony do szybkiej izolacji całkowitego komórkowego DNA (genomowego i mitochondrialnego) z wymazów pobranych m.in. z błon śluzowych, nasienia, śliny, krwi. Oczyszczone DNA nie zawiera zanieczyszczeń m.in. takich jak: białka, lipidy, barwniki, detergenty, organiczne inhibitory enzymów, związki buforowe, sole, kationy dwuwartościowe. W trakcie izolacji DNA próbka poddana zostaje lizie w obecności buforów stymulujących dezintegrację struktur tkanek i komórek oraz uwalnianie DNA, zarówno w próbkach świeżo pobranych jak i wysuszonych. Solubilizacja próbki wspomagana jest proteolizą. Proteinaza K całkowicie degraduje białka komórkowe, w tym białka wiążące DNA i nukleazy. Dodanie specjalnego buforu oraz etanolu wytwarza warunki do selektywnego wiązania DNA do złoża GeneMATRIX. Podczas krótkiego wirowania następuje wiązanie DNA do złoża, natomiast niezwiązane zanieczyszczenia pozostają w wycieku z kolumny. Ich śladowe pozostałości na złożu są skutecznie usuwane w trakcie dwóch etapów płukania. Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną. Oczyszczony preparat DNA nadaje się do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.