GeneMATRIX FFPE RNA Purification Kit

nr kat. E3593

GeneMATRIX FFPE RNA Purification Kit jest przeznaczony do szybkiej izolacji całkowitego komórkowego RNA wzbogaconego o małocząsteczkowe RNA o długości poniżej 200 nukleotydów z tkanek utrwalonych w parafinie. Na pierwszym etapie izolacji usunięta zostaje parafina a następnie po płukaniu i precypitacji etanolem próbka poddawana jest lizie i trawieniu Proteinazą K. Następnie lizat jest wirowany w mini-kolumienkach o specjalnej konstrukcji, które wiążą kwasy nukleinowe, usuwają zanieczyszczenia oraz przygotowują próbkę do trawienia DNazą I, która to na kolejnym etapie efektywnie eliminuje DNA. W dalszej kolejności dodanie etanolu wytwarza warunki do selektywnego wiązania RNA do membrany GeneMATRIX. Podczas krótkiego wirowania następuje wiązanie RNA do membrany kolumienek wiążących RNA, natomiast niezwiązane zanieczyszczenia pozostają w wycieku z kolumny. Ich śladowe pozostałości na membranie są skutecznie usuwane w trakcie dwóch etapów płukania. Elucję oczyszczonego RNA wykonuje się wodą redestylowaną, wolną od RNaz. Specjalne kolumienki zawierające membrany o podniesionej wydajności wiązania pozwalają na zredukowanie objętości elucji i zwiększenie stężenia RNA. Maksymalna wydajność procesu to ok. 100 μg całkowitego RNA. Oczyszczony preparat RNA nadaje się do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.