Universal RNA/miRNA Purification Kit

nr kat. E3599

GeneMATRIX Universal RNA/miRNA Purification Kit jest przeznaczony do szybkiej izolacji całkowitego komórkowego RNA wzbogaconego o małocząsteczkowe RNA o długości poniżej 200 nukleotydów (również miRNA 15-30 nukleotydów) lub do izolacji tylko frakcji małocząsteczkowego RNA (również miRNA), pochodzącego z różnorodnych źródeł: tkanek zwierząt i ludzi, roślin oraz hodowli komórkowych. W trakcie izolacji próbka zostaje rozdrobniona i poddana lizie w obecności buforów denaturujących, które inaktywują RNazy komórkowe. Następnie lizat jest wirowany w mini-kolumienkach o specjalnej konstrukcji, które redukują lepkość lizatu i wiążą fragmenty DNA i ewentualnie wielkocząsteczkowe RNA. Dodanie etanolu wytwarza warunki do selektywnego wiązania RNA lub miRNA do membrany GeneMATRIX. Podczas krótkiego wirowania następuje wiązanie RNA do membrany kolumienek wiążących RNA, natomiast niezwiązane zanieczyszczenia pozostają w wycieku z kolumny. Ich śladowe pozostałości na membranie są skutecznie usuwane w trakcie dwóch etapów płukania. Elucję oczyszczonego RNA wykonuje się wodą redestylowaną, wolną od RNaz. Maksymalna wydajność procesu to ok. 100 µg całkowitego RNA. Oczyszczony preparat RNA/miRNA nadaje się do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem. Proces izolacji miRNA nie wymaga użycia fenolu ani chloroformu.