Proteazy, odczynniki i enzymy do proteomiki

LysozymeE4320

Proteinase KE4350

Sortase AE4400

TEV ProteaseE4310